Nowa lokalizacja

Zakopiańska 72

(obok Makro)

Godziny otwarcia ekspozycji:

pn-pt:   10:00-19:00

sobota: 10:00-16:00

Regulamin konkursu Excellent Design 2013
I. Postanowienia ogólne


1. Organizatorem Konkursu jest Firma Excellent SA , zwaną dalej Organizatorem.


2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Rozpoczyna się z dniem 16 maja 2013 i trwa do 31 sierpnia 2013.


3. Konkurs będzie ogłoszony poprzez dedykowane witryny internetowe:II. Przedmiot konkursu


1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie jednego projektu aranżacji wnętrza łazienki o wymiarze do 8 m2 w rzucie z góry z wykorzystaniem produktów firm biorących udział w Excellent Design 2013.


2. W aranżacji pomieszczeń trzeba wykorzystać produkty łazienkowe wszystkich firm biorących udział w Excellent Design 2013:

 • Excellent - wanny i armatura,

 • Vasco - grzejniki,

 • Fincibec – płytki ceramiczne,

 • Villeroy & Boch - ceramika.

Uzupełniająco można wykorzystać produkty innych firm nie biorących udziału w Excellent Design 2013.


3. Linki do bloków projektowych niezbędnych do projektowania w Excellent Design 2013 będą zawarte w emailu potwierdzającym, który otrzymaja Państwo po zapisaniu się do konkursu poprzez formularz.


5. Zgłaszane prace konkursowe  muszą być wykonane wyłącznie przy użyciu programu CAD DECOR PRO. Na jedną pracę konkursową można składać pięć ujęć oraz dodatkowo ujęcie dedykowane do kategorii facebook like.

6. Na Konkurs przyjmowane są wyłącznie prace konkursowe przesłane w postaci elektronicznie wygenerowanych zdjęć w formacie JPG z ustawieniami rozdzielczości w programie CAD DECOR PRO maksymalnie 1920x1080px. Jakość nadesłanych prac będzie punktowana podwójnie.


7. Opcjonalnie uczestnik może przesłać utworzoną na podstawie stworzonego projektu animację. Plik ten należy umieścić na serwerze o adresie wskazanym na dedykowanej stronie. Nadesłane animacje będą oceniane w ramach kategorii Excellent Design Animacja. Zwycięzca otrzyma specjalne wyróżnienie.


8. Uczestnik konkursu wypełnia załączone na www.design2013.excellent.com.pl. Oświadczenie i zestawienie użytych w projekcie produktów i przesyła w formie pliku JPG.


9. Organizator konkursu zastrzega możliwość wydłużenia czasu trwania konkursu bez podania przyczyny, co będzie zakomunikowane na stronie www.design2013.excellent.com.pl.
III. Warunki uczestnictwa


1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne: architekci, projektanci wnętrz, dekoratorzy, wykonawcy, którzy prześlą swój projekt do konkursu. Z udziału w Konkursie wyklucza się pracowników Organizatora.


2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać prace konkursowe nadesłać najpóźniej do dnia 31.08.2013r. Prace nadesłane do Konkursu i zgłoszenia dokonane poza wyznaczonymi terminami nie będą uwzględniane, organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia tego terminu.


3. Wszystkie wymagane dokumenty niewypełnione w formularzu czyli:

 • oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych, plik jpg
 • finalny projekt [pięć ujęć - pliki jpg numerowane 1,2,3,4,5,fb]
 • specyfikację produktów zastosowanych w projekcie[plik jpg]
 • zwymiarowany rzut z góry plik jpg
 • opcjonalnie plik z avimacją projektu plik avi

należy wypełnić i przesłać na adres sebastian.serafin@excellent.com.pl.
W tytule emaila prosze wpisać ED2013 [imię][nazwisko][firma]


4. Dokonanie zgłoszenia na Konkurs oznacza akceptację przez Uczestnika Konkursu wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie.


5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie przez osoby fizyczne jest wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883.) oraz do celów podatkowych. Dane osobowe uczestników uzyskane są wyłącznie dla doraźnych celów prawidłowego przeprowadzenia programu oraz do celów podatkowych, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Po upływie tego okresu zostaną one zniszczone.
IV. Komisja konkursowa


1. Za prawidłowy przebieg konkursu oraz rozstrzygnięcie Konkursu odpowiada powołana przez Organizatora Komisja, która będzie się składać z przedstawicieli firm biorących udział w Excellent Design 2013.


2. Decyzja w sprawie finałowej oceny Prac Konkursowych oraz wyboru Nagrodzonych Prac Konkursowych zapadnie na posiedzeniu Komisji Konkursowej i będzie ogłoszona w dniu 5.10.2013r.


3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługują od nich żadne środki odwołania.
V. Nagrody i ocena merytoryczna prac konkursowych


1. Prace zostaną ocenione wg poniższych kryteriów:

 • zakres użycia i zastosowania produktów

 • kreatywność,

 • funkcjonalność

 • realizm wykonania prac projektowych,

 • poziom wykonanego renderingu punktowane podwójnie,

 • ogólne wrażenie po przeanalizowaniu pracy konkursowej.

2. Organizator przewiduje następujące nagrody w Konkursie:

 • Pierwsze miejsce: Program CAD Decor PRO lub upgrade do najaktualniejszej wersji [sponsoruje w całości firma CAD PROJEKT]

 • Drugie miejsce: laptop o wartości około 4000zł

 • Trzecie miejsce: telefon Samsung Galaxy SIII

 • Nagroda specjalna: weekendowy pobyt z atrakcjami w Dosłońce**** Conference & SPA [sponsoruje w całości Dosłońce]

 • Nagroda w kategorii facebook like radio rr327 skyscraper [sponsoruje w całości ART. CINEMA]

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na Gali Excellent Design 2013 a potem poprzez zamieszczenie wyników (imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu, informacji o przyznaniu nagrody) na stronie www.design2013.excellent.com.pl.

4. Każdy z Uczestników Konkursu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o zmianie jego danych kontaktowych zawartych w zgłoszeniu.


5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem Konkursu z powodu nieaktualności podanych przez niego danych lub z powodu błędnego funkcjonowania poczty elektronicznej Uczestnika Konkursu.


6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.


7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za braki i wady nagród, które nie powstały z jego winy.


8. Organizator oświadcza, że od nagród przyznanych Laureatom naliczy podatek zryczałtowany w wysokości 10% wartości nagrody. Podatek należy wpłacić do kasy salonu Excellent S.A. w Krakowie, ul. Zakopiańska 56, przed odebraniem nagrody. Powyższy podatek nie dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli otrzymana nagroda pozostaje w związku z przedmiotem działalności.


9. Nagrody zostaną wręczone na Gali Excellent Design 2013.
VI. Prawa własności intelektualnej


1. Każdy z Uczestników Konkursu, który przesłał pracę na konkurs wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości w prasie, na stronach internetowych, itp., iż bierze udział w Konkursie, zgłosił określoną Pracę Konkursową oraz uzyskał określony wynik oraz udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z przedmiotowej Pracy Konkursowej w celu promocji konkursu, publikacji pokonkursowej oraz na potrzeby Excellent, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, powielanie, modyfikacja i tworzenie utworów zależnych, odtwarzanie publiczne, odtwarzanie za pomocą sieci Internet, odtwarzanie do celów informacyjno-promocyjnych, sporządzania dowolnej liczby kopii zapasowych, przechowywania w pamięci komputera, wyświetlania, wykorzystanie w mediach drukowanych, wykorzystanie w mediach reklamowych typu outdoor (drukowanych oraz elektronicznych), wykorzystanie w drukach firmowych, ulotnych oraz reklamie prasowej.


2. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi licencji na Pracę Konkursową, z chwilą przesłania pracy na konkurs, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez Uczestnika Konkursu lub Organizatora.


3. Uczestnik Konkursu nie jest uprawniony do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Organizatora z tytułu udzielonej licencji, w szczególności z roszczeniami o wynagrodzenie oraz zrzeka się takich roszczeń.


4. Każdy z Uczestników Konkursu może podawać do publicznej wiadomości, iż jego Praca Konkursowa została zgłoszona na Konkurs, a także o otrzymanych Nagrodach.


5. Po dokonaniu zgłoszenia Pracy Konkursowej na Konkurs, Uczestnik Konkursu nie może do dnia rozstrzygnięcia Konkursu zgłaszać tej samej Pracy Konkursowej na jakikolwiek inny konkurs lub rozpowszechnić w jakikolwiek sposób.


6. Dokonując zgłoszenia na Konkurs, Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia Organizatora, że:


 • wykorzystanie Pracy Konkursowej przez Organizatora, nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności przysługujących takim osobom osobistych lub majątkowych praw autorskich, prawa do wizerunku lub innych dóbr osobistych,

 • Praca Konkursowa spełnia wszelkie wymagania i warunki opisane w Regulaminie.